« Forskning på djur bra för människor? | Main | Blir skolmaten sämre av mindre kött? »

05/01/2008

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Dag Lindgren

Jordbruksministern har uttalat sig bra om skogen också tycker jag! Så jag instämmer i hurrat!
/forskarbloggen/2008/03/en-skogspolitik.html
Detta väckte faktiskt en del opposition, dock inte på forskarbloggen.
Att ta bort EUs jordbrukssubventioner är nog bra för jordbrukare i den fattiga världen och skattebetalare i den rika och för världen som helhet.
Men jag tycker inte man skall ropa hurra för att det odlas energigrödor på åkermark. Detta ökar pressen på konvertering av skogsmark till jordbruksmark vilket inte är bra för atmosfären. När man tänker energi tror jag det är bäst om man i första hand tänker i andra-sorteringar från skogsmark och kanske i andra hand från åkermark. Till energi skall man använda vad som blir över när man odlat något med en annan huvudanvändning. Och ur atmosfärens synpunkt är det bättre om dåligt utnyttjad mark konverteras till skog än om jordbruksanvändningen intensifieras. Så man skall inte subventionera användning av jordbruksmark till energiodling, det är värre än att subventionera odling av livsmedel.

Rolf Sandberg

Jag har inte på något sätt på fötterna kunskapsmässigt i de frågor som rör energiproduktionsens samspel med jordbruket globalt.

Men en sak som jag reagerar på är att man i den här bloggen ser elenergi som en ren energikälla. All energiutvinning eller -omsättning påverkar ju Moder Jord på ett eller annat sätt oavsett om det är rörelseenergi, värmeenergi eller elenergi det rör sej om. Det enda man gör genom att köra på el är ju att flytta problemet nån annanstans.

Det enda sättet att begränsa transporternas miljöpåverkan i någon nämnvärd grad är ju att begränsa transportbehoven.

Den u-hjälp som omtalas här får ju motsatt verkan. I min värld är det närproducerade nyttigheter som är den enda vägen till en minskad miljöpåverkan - inte minst av drivmedel.

Rolf Sandberg, Umeå

Sten Stymne

En senkommen kommentar till Rolf Sandbergs inlägg.

En elmotor är över tre gånger så energieffektiv jämfört med en explosionsmotor (där det mesta av energin går bort i värme) och det är största anledningen till att byta till elmotorer. El kan ju produceras på en mängd olika sätt där en del är mer miljöpåverkande än andra. Vad gäller biologoska råvaror så kan man få ut mycket mer energi från vedråvara i form av el från ångturbiner än man kan få ut genom att kovertera den till etanol. Och dessutom, som sagt, man får ut tre gånger mer effekt av elmotorn än etanolmotorn. Stora problemet med el är att den är svår att lagra. Utvecklingen av kraftfulla batterier går nu dock snabbt och jag är övertygad om att även andra lösningar kommer, t.ex. strömskenor på de större vägarna. Men jag håller med Rolf om att det är önskvärt att begränsa transporterna och t.ex. satsa mer på kollektivtrafik.

Däremot är det långt ifrån alltid som närproducerat är energieffektivt. Biff från Brasilianska kor som fritt betat på Pampas eller vete från Australien kräver betydligt mindre energi än motsvarande produkter producerade i Sverige, även om de konsumeras i Sverige. Energiåtgången i båttransporterna från dessa länder till Sverige är nästan försumbar jämfört med energiåtgången i produktionen.

The comments to this entry are closed.