« Myt 2: Cash-cropping eller odling för avsalu försämrar möjligheten för fattiga bönder att brödföda sig och gör utvecklingsländerna ännu fattigare | Main | Myt 4: Användningen av konstgödning är onödig och förstör jordens naturliga bördighet. »

06/17/2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Edvard Olby

Jag ber om ursäkt men jag förstår inte er argumentation. Som jag tolkar det ger ni er ut för att omkullkasta ett antal myter, varav den senaste sägs bestå i att monokulturer är skadliga. Var i er argumentation känner ni att ni kan visa att monokultur inte är skadligt (under den sista punkten påstår ni visserligen att de nya sorterna är motståndskraftigare,vilket då skulle kompensera att äldre metoder med mer varierat utsäde skulle minska "risken för storskaliga angrepp av insekter"). Precis som andra före mig önskar jag för det första att ni pillade in lite referenser i texten, för det andra att ni faktiskt bygger upp ert resonemang kring det ni i rubrik och introduktion påstår att ni skall förkasta.

Jens Sundström

Referens till inläggen och förslag på ytterligare läsning finns i:

Myths about Agriculture, Obstacles to Solving the African Food Crisis,Holmén H.
The European Journal of Development Research 18, 453-480 (31 August 2006)

Dennis Eriksson

Edvard,
Myten är inte att monokulturer är skadliga. Myten de försöker bestrida är att en modernisering av jordbruket automatiskt leder till monokulturer.

Edvard Olby

Under punkt c skrivs:

"Det är dock inte övergången från traditionella till förädlade sorter som lett till större risker för angrepp, eftersom de förädlade sorterna ofta är mer motståndskraftiga. Det är snarare den intensivare odlingen, som skapar problem."

Hur skall denna ökade intensivitet tolkas?

Göran Djurfeldt

Poängen är närmast filosofisk / semantisk: Monokultur är ett mångtydigt begrepp (som sådant användbart i ideologiska diskurser). Vi försöker reda ut vad det kan betyda och vad som givet en viss tolkning av begreppet kan vara korrekta eller felaktiga påståenden om "monokultur"

Magnus Jirström

En ytterligare myt i sammanhanget är att förädlat utsäde, i jämförelse med traditionellt, är mindre motståndskraftigt mot angrepp från växtskadegörare, ger lägre avkastning i avsaknad av gödning samt är mindre tåligt mot torka. I själva verket är de nya sorterna ofta ’bättre’ i samtliga dessa avseenden. Vad vi under punkten c syftar på är att de nya sorternas olika fördelaktiga egenskaper gjort dem attraktiva och detta har bidragit till och möjliggjort en intensivare odling. Ibland – dock i minskande omfattning – sker denna i monokultursystem. Att de intensivare odlingssystemen kan föra med sig ett antal agronomiska utmaningar är vi medvetna om.

The comments to this entry are closed.