« Växtförädlarrätten –än en gång | Main | Myt 2: Cash-cropping eller odling för avsalu försämrar möjligheten för fattiga bönder att brödföda sig och gör utvecklingsländerna ännu fattigare »

06/15/2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Anna Olsson

Det här var spännande, och jag ser fram emot de kommande sju inläggen. Det är viktiga frågor som det tycks så väldigt mycket om.

För oss som vill argumentera med forskningsstöd skulle det vara väldigt värdefullt om ni också tog med referenser som stöder de viktigaste påståendena och som kanske kunde ge mera information.

Jag undrar genast i fördelningsfrågan: Var finns de stora problemen? Var finns det stora överskottet? Jag tänker mig att i stora delar av Latin-Amerika kanske det faktiskt är en fråga om fördelning, medan Afrikas magra jordar och överlag teknologiskt lågutvecklade jordbruk är ett produktonsproblem. Men det kan ju vara en myt som jag har gått på!

Edvard Olby

Intressant inlägg, ser fram emot resterande i denna viktiga diskussion.
Jag vill dock varna för riskerna det innebär att (återigen) angripa denna fråga ur ett reduktionistiskt perspektiv.
Ni ger er först i kast med "myten" om omföredelning. Er motargumentation innehåller klara argument till varför omfördelning inte är en långsiktigt hållbar lösning (logistik, lokala marknader och arbetstillfällen), det är således ingen optimal lösning. Istället menar ni att "Syd" bör öka sin produktion. Detta utan några som helst kommentarer till hur detta skall gå till, annat än att det historiskt sett visat sig "lättare att öka produktionen än att omfördela den". Vad för slags argumentation eller motbevisande av myt är det??
Nog visar väl oss historien att många av de mer eller mindre "enkla" sätt vi ökat matproduktionen på i efterhand visat sig vara helt förkastliga?
Jag hoppas innerligen att fortsättningen av er diskussion kring dessa viktiga frågor kommer att relatera till långsiktigt hållbara lösningar, där ni diskuterar lösningarna ur perspektiv där energiflöden, resurshantering osv tas med i förklaringsmodellen.

The comments to this entry are closed.