« BISTÅND OCH UTVECKLING – AFRIKA: GIVARNAS STORA UTMANING | Main | Fläskfilé på flaska? »

12/12/2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Marie Rosell

Jens,

Behovet av att avslöja City Gross från forskarhåll verkar inte ha några gränser. Varför detta drev?

Att som konsument klara sig i GMO-djungeln i Sverige är inte så lätt när det politiska etablissemanget samt alla våra myndigheter så totalt har kapitulerat inför GMO. Detta trots att människor i allmänhet inte vill ha GMO eller ens spår av det i den mat de äter.
Den acceptans på 0,9% inblanding av GMO skall enligt EU var oavsiktlig och tekniskt oundviklig. Den är tydlig i sitt utformande.
Sverige underkastar sig inte den regeln utan tillåter inblandning på 0,9% oavsett.

Denna generösa regeln är till gagn för dig och dina GMO-vänner och nu kastar du den i ansiktet på City Gross som en smutsig trasa.

0,1% detektionsgräns är vad som anses rimligt för att kunna spåra GMO. Livsmedelsverket ställer sig också på GMO-forskarnas sida mot konsumentens krav genom att inte lyfta fram det absurda i tolkningen Sverige gör av 0,9% regeln.

Det livsmedelsverket gör är också å ena sidan tvagandet av sina händer när man säger att detta är ett politiskt beslut.

Samtidigt går man in som rådgivare i just detektionsfrågan när man talar om för 14-årige johan från Dalarna att en gräns på 0,3% är rimligt för så mycket behövs för att kunna detektera GMO. En ren lögn alltså. Och ett vilseledande som dessutom har drabbat ett barn.

Så Jens, vem är det som ljuger här egentligen. Är det verkligen City Gross som precis som vi andra är tvugna att underkasta oss ett regelverk till förmån för ..... ja säg det, till förmån för vem eller vad?

Ann-Charlotte Berntsson

Jens,

Det verkar som om du/ni behöver läsa på EU-parlamentets förordningar om GMO (2001/18, 1829/2003, 1830/2003, 641/2004 samt rekomendation 2004/787). Dessutom skulle det inte skada med en fördjupning i Livsmedelsverkets vägledning om GMO. Ni verkar välja ut vilka stycken som ni anser gäller och verkar förkasta de som inte passar er.

Dessa förordningars främsta syfte är att konsumenter skall kunna göra medvetna val, dessutom vill man genom spårbarhet kunna agera om icke uppmärkt eller icke godkänd GMO eller om skada inträffar p.g.a GMO.

Avsiktlig användning av GMO skall alltid framgå av märkningen oavsett hur liten mängd som är tillsatt. Information om att ett livsmedel har sitt ursprung i GMO ska lämnas i alla steg i livsmedelskedjan.

I direktiven omnäms undantagsregeln om att oavsiktligt och/eller tekniskt oundviklig förekomst av godkända GMO inte behöver märkas för innehåll av GMO. För att inte konsumenter skall riskera att äta höga halter av omärkt GMO anges ett tröskelvärde om högst 0,9% GMO för dessa oavsiktliga inblandningar. I dessa direktiv anges att dessa oavsiktliga inblandningar skall utredas för att undvika ytterligare inblandningar. I direktiven finns också att läsa att dessa oavsiktliga inblandningar inte får vara av stadigvarande karraktär.

Sverige hanterar all förekommst av godkännd GMO under 0,9% som oavsiktlig. Vid förfrågan till både SLV och SJV framkommer att det inte finns någon definition på oavsiktlig och avsiktlig. Dessutom har jag som konsument ingen möjlighet att få tillgång till de analyser som är utförda på livsmedlen i hyllorna runt om i dagligvarubutikerna. Var är mitt fria val? Är det lika bannlyst som begreppet GMO-fritt?

Sven

Det är inte heller lätt att vara konsument när livsmedelsföretagen använder sig av vilseledande reklam.
"Det kan man ju inte kommunicera till vanliga kunder”. Vad betyder det? Att vi är för dumma för att ta till oss sanningen?
Kan för övrigt, som medveten konsument, inte förstå att ett avslöjande om vilseledande reklam kan ses som ett drev?

Ann-Charlotte Berntsson

Vad betyder nu dagligvarubutikernas försäkran om att de inte saluför GMO? Vad betyder producenternas försäkran om att de inte handhar GMO-produkter?

Jag har skrivit till många producenter och ställt frågan om de tillverkar GMO-fria produkter(jag har en hel del mail-svar för påseende om någon önskar). Producenterna själva meddelar initsialt oftast stolt att de inte handhar GMO, samt att de har GMO-fri certifikat och analyser från råvaruleverantörer som bekräftar detta. När jag ber att få veta vilket laboratorie som utfört GMO analyserna och med vilka screening metoder man använt(1-3 screening-metoder används av olika laboratorier, SLV själva använder ett 2 screeningsystem, Eurofins använder 3, screeningen ger "bara" indikationer på förekommt av ex nospromtorn hos blomkålsvirus, agro m.m). Jag vill hemskt gärna få veta hur många livsmedel som ger indikationer om GMO förekommst vid första screeningen. Sedan skulle jag gärna vilja veta hur ofta procentuellt produkter indikerar för GMO utan att man kan härleda varifrån GMOn kommer eller kan påvisa en trolig smittokälla ex hur vanligt förekommande är agro eller blomkålsvirus i partier som inte är GMOade? Dessutom har jag bett att få veta vilka typer av GMO man analyserat de prover som indikerat på förekomster, ex hur många sorters GMO majs har man analyserat för, har man analyserat för alla typer av innom EU godkänd GMO-majs, har man analyserat för innom EU otillåtna GMO, m.m? Jag skulle vilja veta hur många procent av förekommande GMO som täcks upp utav det aktuella laboratoriets analys. Framförallt skulle jag vilja få reda på befintliga testers GMO halter. Men icke nu skriver producenterna att de följer EUs förordningar, ni vet 1829/2003 o.s.v, de meddelar att den information jag efterfrågar är att betrakta som affärshemligheter, varför de vänligen ber mig att efterfråga vidare hos SLV. När jag efterfrågar analysresultaten hos SLV meddelar de att jag får vända mig till de kontrollanter som utfört eventuella kontroller. När jag hittar kontrollanter som tagit ut prover för GMO analyser på livsmedel eller foder och efterfrågar analysresultaten så meddelar de att de sänt proverna till SLV och att jag får efterfråga dessa hos dem. Väl tillbaka hos SLV meddelas att jag inte får se analyshalterna för jag är kund och inte producent. Men jag kan läsa mig fram till att SLVs kontroller avseende GMO omfattar ett begränsat antal av befintliga GMO varianter. Oftast analyserar man inte för otillåtna GMO varianter alls.

Var är min möjlighet till medvetna val?

Ann-Charlotte Berntsson

Medvetna konsumenter?

Vi vet att producenter hävdar vid första kontakten att de har GMO-fri certifikat från råvaruleverantörer samt att de har analyser som bekräftar denna sak. Men också att vidare förfrågan om vilka laboratorier, analysmetoder samt vilka typer av GMO som analyserats och vilka halter, ges svaret att små halter av GMO kan förekomma och att vidare svar på frågorna ses som affärshemligeheter. SLV ger producenter rådet att upprätta leverantörsförbindelser som innehåller en "fri från GMO" försäkran med leverantörer där denne begär att få produkter som inte innehåller eller har framställts av GMO. Här har varken forskare eller SLV något ont att säga om att man använder begreppet GMO-fritt om produkter och certifikat om och i kring produkter som har en medföljande analys som visar på motsattsen. Detta tycker jag är skrämmande.

Inte heller kan jag eller forskare göra bedömningar om en produkt från ett land är friare från GMO än ett annat lands(alternativt helt fritt). Ex innehåller ett chipsföretags majs från Tyskland och Frankrikes mindre GMO halter än från chipsföretaget som köper in majs från i huvudsak USA? Hur nogranna är analysena utförda? Hur kan någon bedömma om halterna ökar över tid när ingen får upprätta statestik över GMO-halter i livsmedel/foder produkter? Hur kan någon göra miljöanalyser och hälsoriskanalyser när inte befintligt innehåll av GMO i produkter redovisas? Förekommer halter av GMO även i de länder som inte officiellt har odlat GMO, om så var kommer dessa GMO ifrån?

Är det oavsiktligt att köpa produkter från ett land som stadigvarande innehåller små halter av GMO? Är det oavsiktligt att medvetet ställa bikuporna brevid GMO-fält, kan man verkligen med gott samvete hävda att en sådan förekommst av GMO faller under oavsiktigt principen? Frågorna hopar sig och behovet av en definition om vad som kan betraktas som oavsiktligt är skriande. Finns det ren majs och/eller soya i några länder? Varför skulle inte dessa regioner få lov att göra reklam för GMO-fria produkter? Om producenterna är medvetna om GMO innehåll skulle detta uppges oavsett halt? Var tog den förordningen vägen?

Hur blev all inblandning under 0,9% GMO innehåll förklarat som oavsiktligt per automatik av Svenska myndigheter och forskare? Är det rimligt att befintliga analysresultat hemlighålls för oss kunder?

Sven

Om jag var så orolig för grödor som fått en ny gen så skulle jag undvika processade majs- och sojaprodukter, eller odla själv.
Fast det är klart om man gräver i jorden får man ju garanterat i sig proteinet eftersom det kryllar av det i naturen.

Ann-Charlotte Berntsson

Vilseleder Citygross sina kunder?

Livsmedelsverket rekomenderar GMO-fri-certifikat. Dagligvarubutikerna säger unisont att de inte saluför GMO i sina butiker. Konsumentföreningen går ut och förlöjligar svensken som tror att butikerna säljer GMO(80% av svenskarna tror att deras daglivarubutiker innehåller GMO-produkter)de hävdar att detta är en av 10 vanligast förekommande livsmedels skrönor. Inte är CG ensam bov i detta drama? Alla vidhåller att det inte finns GMO i maten eller hur? SLV/SLV anger till och med att under 0,9% är att betrakta som GMO-fritt enligt regelverket(något jag inte sett i EU-direktiven, men verken tolkar fritt många gånger)

Enligt min mening är forskarvärlden och myndigheterna upprörda för att CG vågar gå ut och ge konsumenten en möjlighet att påverka omfattningen av GMO-fria odlingar och grisarnas foderintag. Jag visste via tidigare kontakter med företag och myndigheter att GMO-fria kontrakt och analyser inte innebär GMO fritt utan fritt från halter över 0,9% GMO. Men detta tycker jag som konsument är avsevärt bättre än att köpa griskött som utfodrats med rena GMO-produkter.

Jag anser att all information om foder och ursprung är av godo för att underlätta medvetna val för mig som konsument. För kommande studier och risk och miljöanalyser vore offentliga GMO-analyser guld värda(hur sprider sig GMO, hur påverkar det?)

Jag hade önskat att CG och övriga dagligvaruhandeln samt producenterna offentliggör befintliga GMO analyser. Jag vill veta vilka produkter jag vill/vågar att köpa. Det vore kanske att betrakta som ett givet självmål men jag vore beredd att betala betydligt mer för produkter som verkligen är fria från GMO och/eller innehåller så lite som möjligt.

Beaktande livsmedelslagarna är det närmast oerhört att man får hemligstämpla befintligt innehåll och information om livsmedel och foder. Att sedan SLV/SJV undlåter att utreda hur kontamineringarna gått till samt att produkter tillåts stadigvarande innehålla GMO omärkt och att det saknas definition på vad som är oavsiktligt eller avsiktligt är rena skammen. Ingen forskare verkar att rekommendera redovisat GMO innehåll, varför vill ni till varje pris hålla konsumenter ovetande?

Jens Sundström

A-C och Mie

Det är roligt att se hur ni nästan slår knut på er själva för att försvara ett kommersiellt företag som så uppenbart utnyttjar och späder på människors rädsla inför det okända. Det ankommer på producenterna att visa att det man påstår i sin reklam har en förankring i verkligheten. Av döma av Annicas uttalande har City Gross misslyckats med detta och de får nu stå ut med att brallorna neddragna. City Gross hade naturligtvis kunnat garantera GMO-fritt foder om man var villig att betala för analyser och svenskproducerat foder men då hade nog prisbilden (och försäljningen) varit än annan.

Det jag funderar på är om KRAV och Svensk Sigill också använder sig av City Gross kreativa definition av GMO-fritt?

Marie Rosell

Sven,

Poängen med mitt anförande är just det att med den ytterst tvivelaktiga hanteringen av GMO inför konsument vi har i Sverige så kan inte City Gross göra på något annat sätt än de gör. Och det är rätt det man säger: Det går inte att förmedla till kund utan att samtidigt skicka med en roman som beskriver relgelverket samt hur man tillämpar det från livsmedelsverkets sida. Läs deras förordningar och kalla sedan inte konsumenten för dum. Vi sitter i en rävsax vad gäller detta faktum. Den rävsaxen håller regering och livsmedelsverk i. Alternativet är att inte märka för GMO och det är det som man har strävat efter och det är det man vill. På det sättet kommer konsumenten aldrig att få veta vad den äter. Men om du kollar det med livsmedelsverkets vägledning så är det inte korrekt. Så Livsmedelsverket kritiserar egentligen sin egen verksamhet när de kritiserar City Gross. Samma sida av samma mynt faktiskt.

Du klagar över att det inte är lätt att vara konsument. Helt riktigt. Som mamma och ansvarig både för mitt liv och hälsa samt dem jag lagar mat åt så är jag tvingad att försöka överleva i det samhälle som så ivrigt ställer sig på GMOs sida och kräver att befolkningen skall betrakta det som mat. Det är inte mat så länge det är Genetiskt Manipulerade Organismer. Det är en situation där man vill att befolkningen skall ändra sina födointag från att äta mat till att äta Genetiskt Manipulerade Organismer. Kan du verkligen klandra den mamma som sätter sig emot detta tvång?

Hur kan du säga att det inte är ett drev?
Googla fram artikel efter artikel om du inte tycker det räcker det Jens har länkat.

Jens Sundström

Ann-Charlotte och Mie,

Jag håller med er om att konsumenterna bör har rätt till att göra ett informerat och medvetet val. Men för att kunna göra det krävs att den information man baserar sitt val på är saklig och inte slirar på gränsen till kvacksalveri. Den information som City Gross och de nätverk/organisationer som ni företräder, uppfyller tyvärr inte dessa kriterier och därför blir en GMO-märkning av den modell som ni och City Gross förordar vilseledande.

När vi har kommit så här långt i tråden bör vi kanske påminna läsarna om att vi pratar om något som i grunden visats vara helt ofarligt. Däremot kostar de analyser som Ann-Charlotte efterlyser mycket pengar, ca 10 000 sek per prov och event. Som jag ser det tjänar GMO-märkningen, som den tillämpas idag, endast två syften: Dels möjliggör den för företag likt City Gross att tjäna pengar på människor rädsla och dels så utnyttjas den av de nätverk och organisationer som Ann-Charlotte och Mie företräder för att hindra en modernisering och utveckling av ett mer miljövänligt jordbruk. Det är möjligt att ni inte håller med mig i den analysen med det blir i alla fall effekten av ett programmatiskt GMO-motstånd.

Marie Rosell

Jens,
Jag tror du har missat poängen. Det regelverk vi har runt GMO gör att oavsett man vill ha gmo eller ej så är man tvingad in i det. Livsmedelsverket är den myndighet som ser till att val blir omöjliga. Genom att å ena sidan säga genom livsmedelslagarna att detekterad GMO upp till 0,9% inte skall redovisas. Därmed säger de att inblandning under 0,9% inte innehåller GMO.
Hur skulle du göra om du satt i en sådan sits? Hur agerar man och hur överlever man i ett system där lögnen blir sanning? Vilket är fallet här?
Och du har helt rätt. Vi slår knut på oss själva. Det har vi gjort varje dag. Men någon måste visa hur galet det har gått i det här landet. Väljer vi den här inslagna vägen, så kommer den att genomsyra allt i samhället vilket i praktiken kommer att betyda att du i något annat sammanhang kommer att på ett personligt plan ställas inför samma absurda situation. En sorts moment 22. Då behöver du också redan nu ställa dig frågan om du är beredd att göra det utan att knota.
Jag kommer att acceptera vilken väg vi än väljer, men det gör jag när människorna i det här landet har fått göra ett medvetet val. Inte såsom det ser ut nu. När den stora majoriteten är undanhållen fakta om Sveriges hantering av GMO. Som sagt varken du eller jag är kunniga i jordbruksfrågor men det är ju kul att du i alla fall har en åsikt. Det har jag också

Ann-Charlotte Berntsson

Jens,
Vad menar du att jag företräder för typ av vilseledande GMO-märkningar?

Jag förstår inte hur du/ni kan anse att det är ok när konsumentföreningar och dagligvarukedjor säger att det inte finns GMO i butikerna. Eller hur ni tycker att det är korrekt att leverantörer får upprätta GMO-fria certifikat och leverantörsavtal med löften om att råvaran inte innehåller eller består av GMO, detta trots att det kan finnas medföljande analyser som bekräftar motsattsen.

Enligt SLVs vägledning om GMO skall alla företag som handhar en GMO-riskprodukt ha en dokumenterad egenkontroll, de skall skriftligen för att undantag från märkningsreglerna skall gälla kunna visa att man vidtagit lämpliga åtgärder. Därtill kan/brukar företagen kräva de redan tidigare beskrivna förbindelserna i nästa led av leverantörens leverantörer. Dessutom kan/brukar företagen begära medföljande GMO-analyser och/eller utföra egna.

De producenter jag varit i kontakt med hade befintliga GMO-analyser(okänt om de var leverantörens eller egna). M.a.o är företagen redan tvungna att bekosta dokumentationer och kontroller. De finns, men jag får inte se dem. Jag begär bara att få tillgång till befintlig dokumentation och kontroller av livsmedel och foder är det att vilseleda?

Men du har rätt i att en GMO-analys som täckter upp stor procent av vanligast förekommande GMO kostar kanske uppemot 10 000 kr. Tråkigt nog kostar en undermålig GMO-analys som omfattar ett mindre antal GMO-varianter betydligt mindre ca 3000-4000 kr. Jag önskar personligen att företagen lägger ned pengar på en seriös GMO-analys framför en billig pappersanka. Jag förstår liksom inte hur mitt förordande av offentlighet kring GMO hanteringen skulle gynna någon enskild livsmedelskedja?

Sven

Hej Marie
Jag kan hålla med om att man antagligen inte skulle dra in mer pengar om man märkte köttet: Kan innehålla spår av GMO, men varför märka överhuvudtaget om man inte kan garantera att det är GMO-fritt?

Det är inte jag som säger att konsumenterna är dumma. Det var en fråga till City gross.

Vad är det du är så orolig för egentligen? Det kan knappast vara själva DNAt så jag antar att det är proteinet, men det finns det ju massor av i naturen och Bt är ju ett av de vanligaste biologiska bekämpningsmedlen. Vad tycker du om att man besprutar med Bt?

Marie Rosell

Sven,

Sättet du/ni hanterar frågan om märkning är inte relevant för en konsument. Det är inte relevant för ett demokratiskt samhälle. Anledningen därtill är just det A-C och jag pekar på vad gäller myndighetens tolkningar, rådgivning och hanterande av GMO i mat.

Som sagt. Ställ dig frågan varför Livsmedelsverket går emot befolkningen och för GMO. När du säger att City Gross inte kan garantera GMO-fritt så skall det ställas brevid och jämföras med att Livsmedelsverket säger att det inte skall uppges för konsument om varan innehåller mindre än 0.9% GMO. De hävdar alltså att det är GMO-fritt.

Tycker du att man inte ska säga till om det är GMO i maten när det är det? Då man helt tydligt har signaler från konsumenterna att de inte vill ha GMO. Vem av CG och SLV har störst moraliskt ansvar och vem av dem har begått störst övergrepp på konsumenten?

Livsmedelsverket som frångår allt vad livsmedelslagar heter när det är till gagn för GMO alternativt är negativt för GMO?

Eller ett företag som har anpassat sig efter den verklighet som Livsmedelsverket har konstruerat. För även om du inte vill se det så är CG ett företag men det är människor som driver det och de är på samma sätt som jag som biodlare tvugna att anpassa oss till det Livsmedelsverket säger.

Du får ha otillåten GMO i honungen och sälja den oavsett om det faktiskt är så att otillåten GMO aldrig någonsin får komma in i näringskedjan. Honung innehåller ett hyperkocentrat av DNA. I en matsked pollen har du DNA från ett helt odlingsfält. Säkert är det inte att det ger avtryck i pollenet. Men man kan anta det.

Det var nämligen så här att Monsantos pengar tog slut när de skulle göra en studie över just det inom SLU. Du kan fråga Alnarparna själv så får du se. Bara det är skäl till att misstänka att pollenet innehåller så höga mängder proteiner från GMO att man inte vill att det skall komma fram.
Endast en total idiot tror att Monsanto är ute i ärliga, solidariska avsikter. De har aldrig någonsin visat prov på sådana tendenser. Forbes har tagit tillbaka sin utmärkelse där de rankas nummer 1.

Det är det i särklass mest hatade företaget i världen. Livsmedelsverket och Sveriges GMO forskare försvarar deras GMO-soja med en frenesi som är anmärkningsvärd. Den liknar faktiskt bondens framryckning på schackbrädet. En krigs och maktcentrerings situation.
Befolkningen vill inte detta.

Camilla Sparring

Du glömde rösterna från barnen;
Här kommer länken
http://www.dt.se/kultur/kulturdebatt/article797186.ece?service=print

En otroligt bra skriven artikel av en 15 årig elev.

Camilla Sparring

En arbetsdag består av ca 8 timmar, på de 8 timmarna så bör man arbeta med det man får betalt för. Så jag förutsätter att ni får betalt för att kasta skit på C G.

Jag har ännu inte träffat någon som tycker illa om märkingen som var tillfällig och nu är en del av vad kunden vet om grisköttet på CG. Men det intressanta är att några på SLU ser det som sin livsuppgift att kasta bajs på CG. Det är förundrande att titta in i eran värld och se hur ni diskuterar och agerar. Men de där 8 arbetstimmarna som jag förmodligen är med och betalar en del av även så Monsanto eller hur.. innefattar inte att racka ner på konsumentens vilja att lära sig, eller en handel som börjar ta ansvar, och det innefattar inte bara CG utan även ICA, och Coop. Är ni lika arg på dem?

Monsanto har ett öga till CG och JAG VET vad det betår av eller vad säger du Mattias? Utan att vara konspiratorisk! och inte behöver jag dela med mig av den infon till er heller!

Inför julen vill jag sända några ord till er som är gmo kramare på SLU! DEMOKRATI, den demokratiska processen är det som är abolut viktigast och, folket säger nej. Folket säger nej! Folket säger nej! OM folket säger nej i en demkrati så är det Nej som gäller. Det spelar ingen roll att ni är arga, eller att ni inte tycker osv.. Folket säger nej! Alltså suck över det senaste inlägget från Jens, men det är så barnsligt att glömma barnens röster i det hela! Barnen är vår framtid, det är dem som ska avgöra vilken rätt vi har att förstöra marken med både bekämpningsmedel och GMO och vet du, jag tror att Johan säger nej i artikeln ni inte tog med. En röst närmare demokrati.

Sven

Reglerna kring spårbarhet och märkning finns i en EU-förordning, så det är inte Livsmedelsverket som "säger att" och "konstruerar".

Ann-Charlotte Berntsson

Sven,
Kött behöver inte märkas ännu. Men kor, grisar, hörns, fiskar m.m får just nu gensekvenser från HIV, FIV, Leucemivirus, tillväxthormoner och annat mys, det kommer.

Orsken till CGs agerande är det faktum att nöttkött/mjölk samt fågel/ägg organisationerna har gått ut och tydigt informerat om att de ej tillåter GMO-utfodring. Kunderna har hittills tolkat detta besked så som att kor och höns inte utfodras med GMO(nu vet vi att små halter kan förekomma och att kunden inte får tillgång till information kring detta). detta i sin tur har föranlett en ökad kundefterfrågan på griskött med restriktioner avseende GMO-utfodring. Jag har svårt att begripa hur hela organisationer tillåts informera om att de inte tillåter GMO-foder men så icke en livsmedelskedja? Hur definierar du ett GMO-foder och ett icke GMO-foder(ex soya)?

Avsiktlig inblandning skulle alltid uppges oavsett hur liten halt som ingick? Producenten är ytterst ansvarig för att deras produkter följer livsmedelslagarna. Otillåten GMO är inte tillåten i livsmedel(av EFSA ännu ej godkännda). Dock tolkar SJV/SLV förordningarna så som att försöksodlingarna är tillåtna varför de betraktar kontamineringar från dessa till biodlar produkter som oavsikliga. Därmed undantar de EFSAs prövningar och EUs förordningar. Därtill har Tysk domstol fastslaget att GMO-innehåll i honung är inte att betrakta som tekniskt oundvikligt därför att biodlaren kan flytta sina bin. Om kund, kontrollant eller jag själv analyserar och påträffar GMO i produkten är jag ensamt juridisk ansvarig. För att jag skall kunna hänvisa till oavsiktligt och/eller tekniskt oundvikligt principen som berättigar till märkkravsbefrielse, måste jag ha en dokumentation över hur jag undvikit GMO i mina produkter. Hur skall jag dokumentera att jag undviker GMO i mina produkter samt ändå ha bina kvar i närhet av GMO-odlingar? Troligen släpper SJV/SLV igenom alla typer av dokumentation, men vad händer om detta kommer till domstol?

Sven

Den här diskussionen börjar bli riktigt absurd och lite för aggressiv för min smak så jag tackar för mig.
Har för övrigt ingen 8-timmars arbetsdag längre eftersom jag är pensionär. Är du det också?

Jens Sundström

Camilla,Du ”vet” mycket men i det här fallet är den lilla fågel som viskat i ditt öra felunderrättad. Mikael Lagervall, informationsansvarig på City Gross, har tidigare försökt att göra kopplingen mellan forskarbloggen och Monsanto men det är bara nys som ni tydligen måste ta till när fakta tryter.Jag vet, det måste vara irriterande att oberoende forskare kritiserar din sponsors reklamkampanjer, men det är vår uppgift att varna allmänheten för charlataner. Det ingår i den tredje uppgiften, som tyvärr är sorgligt underbetalad. Så du kan vara lugn, det är redan skattade pengar som driver den här bloggen.

Ann-Charlotte Berntsson

Sven.
Hoppas att det inte är mina kommentarer du funnit aggressiva(om så ber jag om ursäkt), jag har inga probem att acceptera om du finner dem absurda. Jag är inte pensionär, men jag är dåligt i fas med julen och dammråttorna samt hemskt tråkig för min familj en tröst är ju att Jens finner oss underhållande.

Du har inte läst EU-förordningarna eller hur? Om du läser dem och granskar SJV/SLVs agerande finner du att inget av det jag skrivit är lögn. Jag har mailsvar från dem där de hänvisar till sina egna tolkningar och medger att de inte har något stöd för detta i EU-förordningarna. Raden av verkens egna tolkningar är lång ex: Otillåtna GMO får inte finnas i livsmedel detekterbart. Undantagsregeln om oavsiktligt och/eller tekniskt oundvikligt är en undantagsregel som skall utredas hur den gått till. Stadigvarande 0,9% halter skall inte förbli omärkta. Avsiklig inblandning skall uppges. Konsumentens rätt till medvetna val är syftet. Innehåll av GMO skall framgå i varje led i livsmedelskedjan. Därtill kan tilläggas att EU-medlemsländerna kan tillämpa strängare regler än EU förordar. Men att medvetet undanta en del förordningar och hänga upp hela regelverket på andra är trots allt inte förenligt med en demokrati.

Sedan får jag påpeka att din ton avseende min/vår oro/olust för GMO i maten var inte heller så snäll. Jag gräver inte i jord och gödselstackar med mun och näsa. Det är inte bra med jord och gödsel i sår, luftvägar, mage m.m. Jag vill inte behöva äta gensekvenser av dessa. Jag är oroad över konsgjorda livsformer och föreningar över artbarriärerna. Detta för att de naturligtvis sprider sig och att vi inte vet hur miljön eller evolusionen påverkas över tid. Dessutom finns allt för lite oberoende forskning avseende risker och miljökonsekvenser. Inte heller tror jag att GMO leder till ett miljövänligare jordbruk, snarare tvärt om (de som finns har ökat användning av bekämpningsmedel och konstgödsel, monokulturer). Jag delar i mångt och mycket Erik Svenssons åsikt om GMO (en av Jens länkar)och tror inte att vinstintressena som hitills har drivit GMO utvecklingen kommer att förbytas mot försorg om människa och miljö,

Marie Rosell

Sven,
Tack för visat intresse. Detta är förvisso ett getingbo men mycket intressant sådant och någonstans måste GMO debatten föras och nu upplåter Jens bloggen i sin godhet.

Vi ska se om han lägger upp mitt svar till dig om Bt. Har även kommenterat dina tankar om mig och mitt förhållningssätt till proteiner. Det dyker kanske upp endera dagen.

Lord Voldemort

Grejen med GMO är att oavsett hur dåligt risk- och hälsostudierna än är utförda så är de alltid väl utförda enligt GMO-forskarna, men alla studier där negativa forskningsresultat erhålls är alltid dåligt utförda...

Nåväl, har ni på SLU tagit del av historien med Aqua Bontys GMO-fisk som nästan blev godkänd av FDA? Hade det inte varit för konsumenternas man Dr. Michael Hansen som satte ner foten så hade den blivit godkänd. Sanningen var att studien var extremt dåligt utförd och endast 6 alt 12 fiskar ingick i studien och studien gjordes heller inte under de förutsättningar som skulle råda om de hade fått firren godkänd. INGEN seriös forskare med självrespekt genomför en studie med 6 lr 12 individer och kallar resultaten för "säkra"... Hade det varit ett examensarbete inom statistik så är jag övertygad om att 99.9% av examinatorerna på Universiteten hade gett studien ett F = Fiasko!

http://abcnews.go.com/WN/genetically-modified-salmon-fda-review/story?id=11675749

http://www.frenchtribune.com/teneur/101197-genetically-modified-salmon

http://www.bbc.co.uk/news/business-11368657

http://www.huffingtonpost.com/jeffrey-smith/ge-salmon-are-you-out-of_b_742413.html

Tyvärr så finns ingen oberoende forskning som kan tysta endera lägret, men de negativa bevisen för GMO:s inverkan på vår natur och miljö fortsätter med oförminskad styrka när nu ex. "mutantogräset" i USA sprider sig och som är motståndskraftigt mot Roundup... Men, lite spill får man väl räkna med, eller vad säger ni på SLU?

Ann-Charlotte Berntsson

Jens?
Du anser uppenbarligen att konsumenterna har rätt till information om GMO förutsatt att denna är saklig och inte liknar kvacksalveri? Hur anser du att CG och andra dagligvaru kedjor och organisationer skall upplysa konsumenterna om sitt skillnaden mellan GMO-soya och den soya som inte är att betrakta som GMO? Får konsumentföreningar hävda att det inte finns GMO i svenska butiker? Anser du verkligen att inte offentlighet avseende befintliga dokumentationer och kontroller hade ökat konsumentens medvetenhet? Menar du att analysernas tillförlitlighet och spännvid(vilken/a screeningmetoder som använts och vilka "events" man letat efter)inte är synnerligen relevant information till konsumenten? Att ha denna information tillgänglig på exempelvis en hemsida skulle inte resultera i annat än marginella merkostnader?

Om du vill ha hjälp med odemokratiska tolkningar av EU-förordningarna så rekommenderar jag SJV/SLVs jurister.

Jag måste be dig att förklara varför du/ni inte skriver ut undantagsregeln i sin helhet? Hur ser du som forskare på de följande raderna: och/eller tekniskt oundvikligt? Är det enligt dig tekniskt oundvikligt att få in GMO i honungen? Är det tekniskt oundvikligt att hitta GMO-fri soya (obs inte att förväxlas med orimligt besvärligt och/eller dyrt)?

Hur ser du på kravet om undersökningar i syfte att utreda hur de oavsiktliga och/eller tekniskt oundvikliga inblandingarna gått till och i syfte att minimera dem? Har du sett några sådana utredningar av svenska myndigheter? Hur kan man fastställa om en inblanding är oavsiktlig och/eller tekniskt oundviklig om man inte utreder hur de har inträffat? Att dessutom dessa märkravsbefriade inblandningar inte skulle få förekomma stadigvarande är kanske något du har lust att kommentera?

Kanske börjar det bli dax att fundera över vem eller vilka som står med brallorna nere?

Jens Sundström

Lord V,

Vid riskbedömningar av GM-grödor inför ett eventuellt godkännande tar man endast hänsyn till eventuella negativa effekter. Det genomförs därmed en mängd olika studier både av företagen själva och publikt finansierade institutioner där man undersöker eventuella risker med GM-grödor, dvs negativa effekter. Enbart GD reserach har spenderat närmare 200 milijoner € den senaste 10-årsperioden på sådan forskning. Det råder därmed ingen brist på väl genomförda riskstudier däremot finns det få eller inga som lyckats påvisa några negativa effekter. Det man kan fundera på är varför miljörörelsen väljer att bortse från dessa väl genomförda studier. Det man också bör komma ihåg är att positiva aspekter, som till exempel minskad förekomst av mykotoxiner eller ekonomisk vinst för bönderna inte ligger med i myndigheternas bedömningen av en GM-gröda.

The comments to this entry are closed.